Woningruil

Wat is woningruil?

Er is sprake van woningruil als twee of meer huishoudens met elkaar overeenkomen om van woning te ruilen. Voordat de woningruil plaatsvindt is een akkoord nodig van de verhuurder(s) (en in sommige gevallen ook de gemeente). Bij de toewijzing van een woningruil moet sprake zijn van een zwaarwichtig belang dat partijen bij de ruil hebben. 

In welke gevallen wordt een aanvraag tot woningruil afgewezen? 

 • Intermaris wijst in ieder geval een aanvraag tot woningruil af als er sprake is van een woning die bestemd is voor een bepaalde doelgroep en de kandidaat niet tot die doelgroep behoort. Denk bijvoorbeeld aan seniorenwoningen, jongerenwoningen of aangepaste woningen voor mindervalide personen. Het kan zijn dat uw woning voor een doelgroep aangemerkt is, nadat u in de woning bent komen wonen. U kunt, voordat u op zoek gaat naar een woningruilkandidaat, bij Intermaris informeren of uw woning in aanmerking komt voor woningruil.
 • Woningen met een verkooplabel komen niet in aanmerking voor woningruil. 
 • De woning moet passend zijn voor het huishouden. 
 • Op grond van een negatieve verhuurdersverklaring kunnen wij een aanvraag tot woningruil afwijzen.

Interne woningruil en externe woningruil

Een interne woningruil houdt in dat huurders van twee of meer (bij bijvoorbeeld driehoeksruil) huurwoningen van Intermaris met elkaar van woning ruilen. 

Een externe woningruil is een woningruil tussen huurders van een woning (of meer woningen bij bijvoorbeeld driehoeksruil) van Intermaris en een woning (of meer woningen) van een andere woningcorporatie.

Aanvragen

Woningruil moet minimaal zes weken voor de gewenste ruildatum schriftelijk worden aangevraagd. Dit kan door middel van het aanvraagformulier woningruil. Voor beide (en bij een woningruil tussen meer dan twee woningen voor alle) woningen moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. Bij een externe woningruil moeten beide (en bij een woningruil tussen meer dan twee woningen alle) verhuurders toestemming verlenen. Houd er rekening mee dat de huurprijs van de woning waarmee u wilt ruilen opnieuw wordt berekend. Dit kan tot een wijziging van de huurprijs leiden. U kunt zich hierover vooraf informeren. 

Voorwaarden 

 • Bij woningruil wordt niet gekeken naar inschrijfduur. 
 • Om in aanmerking te komen voor woningruil met een sociale huurwoning mag uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen niet meer bedragen dan € 36.798,- per jaar (prijspeil 2018).
 • Na woningruil wordt met de nieuwe huurder een nieuwe huurovereenkomst aangegaan. Deze huurovereenkomst heeft de duur van minimaal twaalf maanden. Na deze periode wordt de huurovereenkomst automatisch voortgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verhuizen binnen de eerste twaalf maanden is niet toegestaan en kan betekenen dat de woningruil wordt teruggedraaid!
 • Er wordt gevraagd naar een verhuurdersverklaring. Hieruit blijkt of de huur altijd tijdig is betaald en of er eventueel (al dan niet in het verleden) overlast is veroorzaakt. In sommige gevallen kan een negatieve verhuurdersverklaring een afwijzing van de woningruil betekenen. 

Inleveren gegevens

Bij een aanvraag tot woningruil levert de kandidaat die bij Intermaris gaat (of blijft) huren het volgende in:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Een voorlopige of definitieve aanslag of een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring kunt u telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 05 43.

  Let op: Vraag dit formulier direct aan; het duurt circa vijf werkdagen voordat de Belastingdienst dit formulier verzendt. Indien uw inkomensgegevens niet bekend zijn bij de Belastingdienst (bijvoorbeeld omdat u als persoon niet bij de Belastingdienst bekend bent), levert u een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst in waarin staat dat er geen inkomensgegevens beschikbaar zijn. 
 • Een jaaropgave en de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties. 
 • Een uittreksel met uw historische adresgegevens en alle overige ingeschrevenen op uw huidige adres. Een uittreksel kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont.
 • Als u zelfstandig woont in een woning die niet van Intermaris is: een verhuurdersverklaring ingevuld door uw huidige verhuurder.

Buiten de regio

Woningruil is toegestaan met woningen binnen en buiten de regio. Dit houdt in dat u ook mag ruilen met woningen in bijvoorbeeld Amsterdam, Limburg of Brabant. 

Kosten

De behandelingskosten bedragen eenmalig € 30,00 en betaalt u bij inlevering van het formulier woningruil door te pinnen bij een vestiging van Intermaris. De aanvraag nemen wij in behandeling na ontvangst van de behandelingskosten. Bij intrekking van de aanvraag tot woningruil door één van de partijen, krijgt u de behandelingskosten niet terug. 

Let op:
Bij een interne woningruil (tussen huurders van Intermaris) betalen beide partijen de behandelingskosten van € 30,00. 

Ruilpartner

Intermaris bemiddelt niet bij woningruil. Het is de bedoeling dat u zelf een geschikte ruilkandidaat vindt. U kunt bijvoorbeeld kijken op www.woningruil.nl

Veelgestelde vragen