Missie en strategie

Wij zijn Intermaris, volkshuisvester! Voor mensen met een lager inkomen zorgen wij dat er voldoende en betaalbare woningen zijn. Juist voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zijn wij er. Voor de stabiliteit van onze bewoners in de wijken zijn wij  medeverantwoordelijk. Van starters tot senioren; ons woningaanbod is van een goede kwaliteit en sluit aan bij de verschillende stadia van ieders wooncarrière. Wij zijn een waardevolle partner van de Noord-Hollandse gemeenten waarin wij werkzaam zijn. Klaar om samen de lokale volkshuisvestelijke opgaven te definiëren en aan de slag te gaan. Ieder vanuit zijn eigen opdracht en verantwoordelijkheid.

Onze missie
Intermaris is een volkshuisvester. Wij bieden mensen met een lager inkomen betaalbare woningen en een aangename woonomgeving. Dat is onze taak; nu en in de toekomst! 

Onze kernwaarden

Bevlogen Zo staan we in het leven en het werk. Het typeert het enthousiasme waarmee we elke dag aan de slag gaan. We zijn trots op onze organisatie, onze taak en voor wie we het doen. Met onze inzet maken wij voor onze huurders het verschil.
BetrokkenWe hebben aandacht voor onze huurders, belanghebbenden en voor elkaar. We tonen betrokkenheid in hoe we ons werk doen en zetten graag een stapje extra. We kennen onze rol en weten wat kan en wat niet kan. Onze inzet en houding blijft onverminderd groot.
Helder Wij zijn open en transparant in ons doen en laten. Iedereen mag zien wie we zijn en wat we doen. We zijn open in onze verslaglegging.
DuidelijkWij zijn duidelijk in wat wij doen en wat we niet doen. Waar we als corporatie wel en niet van zijn. We varen een vaste koers en we doen beloftes die we waar maken.

Voor wie
We zijn er primair voor huishoudens met een lager inkomen: huishoudens met een inkomen tot € 36.798,- (prijspeil 2018). Wij bieden deze huishoudens sociale huurwoningen met een maximale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2018).

Betaalbaar en fijn wonen
Betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen staat bij Intermaris centraal. We weten dat een deel van onze huurders moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoge energiekosten zetten de betaalbaarheid van het wonen onder druk. We kijken daarom niet alleen naar de hoogte van de huur, maar ook naar de energiekosten. De komende jaren zetten wij in op het verbeteren van de energieprestaties van onze woningvoorraad.

Duurzaamheid
Hoewel duurzaamheid niet gaat over energiebesparing alleen, ligt hierop wel onze focus. Het energiezuiniger maken van onze woningen en omlaag helpen van de energierekening houdt wonen betaalbaar.

Verbinden van wonen en zorg
Naast duurzaamheid omarmen wij ook het thema verbinden van wonen en zorg. Steeds meer ouderen zijn langer aangewezen op zelfstandige woonruimte. Dit geldt ook voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Samen met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties leveren wij onze bijdrage. Wij bieden en financieren de woning en gaan een duurzame samenwerking aan met zorgaanbieders en maatschappelijke instanties.

Samen zorgen voor een aantrekkelijke buurt
Wonen is meer dan alleen een dak boven het hoofd. Het gaat ook om een schone en veilige woonomgeving. Een aantrekkelijke buurt met voorzieningen bepaalt hoe prettig je woont. Iedereen heeft hierin zijn taak en verantwoordelijkheid; de woningcorporatie, bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties. Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke buurt en een aangename leefomgeving.

Onze missie

Wij bieden mensen met een lager inkomen betaalbare woningen en een aangename woonomgeving. Dat is onze taak; nu en in de toekomst!