Lid raad van commissarissen, tevens voorzitter Auditcommissie

Commissaris, lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie

Algemene taken Raad van Commissarissen

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de stichting. De Raad richt zich vooral op:

 • het houden van toezicht op, en het met raad en daad terzijde staan van het bestuur;
 • het in samenwerking met het bestuur handhaven van de governancestructuur van de stichting;
 • het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur (de werkgeversrol);
 • het goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur;
 • het adviseren van het bestuur over vraagstukken van strategie en beleid en het toetsen of het bestuur datgene uitvoert wat hierover is vastgesteld;
 • het bevorderen van een open relatie met de stakeholders (ambassadeursfunctie).

Om de taken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen als collectief, aan individuele leden en aan de voorzitter. Voor een zowel diverse, als evenwichtige en kwalitatief verantwoorde Raad van Commissarissen streeft de Raad een zodanige samenstelling na, dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om het beleid en de strategie van Intermaris in algemene en meest brede zin te kunnen beoordelen. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.
De leden van de Raad dienen aan een aantal algemene functie-eisen te voldoen. Daarnaast zijn in de Raad diverse deskundigheden aanwezig om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien.

Algemene functie-eisen

Elk lid van de Raad van Commissarissen van Intermaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak. Ieder lid van de Raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn of haar functie, zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is.
Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

 • de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie onderschrijft;
 • het vermogen heeft zich een oordeel te vormen over het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen;
 • over een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring beschikt;
 • scherp inzicht heeft in bestuurlijke processen;
 • een balans vindt tussen zijn/haar toezichthoudende rol en het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur;
 • in staat is om in teamverband te werken;
 • zich kan beroepen op een relevant netwerk bij voorkeur in het werkgebied van de organisatie;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • het vermogen heeft om onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • scherp, analytisch en integer is.

De competenties die zijn vastgelegd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) zijn van toepassing. Zie daarnaast ook de bepalingen in de Governancecode voor woningcorporaties en overige relevante passages in de Woningwet (w.o. art. 30 lid 6 woningwet / overzicht met onverenigbaarheden).

Specifieke functie-eisen

De commissaris met een financieel profiel Tevens voorzitter Auditcommissie

Kandidaten beschikken specifiek over:

 • Financieel profiel qua opleiding en werkervaring;
 • Kandidaten beschikken over gedegen financiële kennis, ten einde zich een gedegen oordeel te kunnen vormen over investerings- en financieringsvraagstukken;
 • Kandidaten zijn geïnteresseerd in complexe financiële vraagstukken die spelen bij woningcorporaties;
 • Kandidaten hebben ervaring in de rol van voorzitter van een Auditcommissie;
 • Accountantsachtergrond en/of bestuurlijke ervaring als CFO;
 • Stevig bestuurskundig inzicht;
 • Maatschappelijke binding en belangstelling;
 • Kennis van processen met betrekking tot de totstandkoming van woonvisies en prestatieafspraken is een pré;
 • Kandidaten hebben affiniteit met juridische vraagstukken;
 • Ervaring als toezichthouder bij een woningcorporatie van enige omvang en complexiteit strekt tot aanbeveling.

Sollicitatieprocedure

Intermaris wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 57 33 410 of mobiel op: 06 51 98 60 09. Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 1 november 2020 kenbaar maken per email: werving.klophcgnet.

Selectieprocedure

Een eerste gesprek van voorselectie vindt plaats bij Holland Consulting Group.

 • Schriftelijke presentatie van kandidaten aan Intermaris is op vrijdag 27 november 2020.
 • Eerste interne gespreksronde met de werving en selectiecommissie van Intermaris is op vrijdag 4 december 2020 (middag), bestaande uit een gesprek met de leden van de benoemingscommissie uit de Raad van Commissarissen.
 • Tweede interne gespreksronde is op vrijdag 9 december 2020 (ochtend), bestaande uit een (verdiepings)gesprek met de andere leden uit de Raad van Commissarissen en de bestuurder van Intermaris.
 • Advies vanuit de ondernemingsraad van Intermaris (in schriftelijke ronde).
 • Integriteitsonderzoek en referentiecheck.
 • Voorgenomen besluit Raad van Commissarissen over benoeming.
 • Aanvraag toetsing door Autoriteit Woningcorporaties. Zie ter informatie de handreiking van Aedes/VTW. De te benoemen kandidaat vult onder meer het betrouwbaarheidsformulier in.
 • Toetsing door Autoriteit Woningcorporaties (ILT).
 • Definitieve benoemingen in de vergadering van de Raad van Commissarissen.

Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nog eenmaal vier jaar. Voor wat betreft de honorering van de leden volgt de Raad van Commissarissen de door de VTW vastgestelde beroepsregel Bezoldiging Commissarissen. De vergoeding bedraagt voor leden van de Raad van Commissarissen € 14.550 bruto (2020) op jaarbasis.

Intermaris

Betrokken en toonaangevend in Noord-Holland

Intermaris is een maatschappelijk betrokken en toonaangevende woningcorporatie in Noord-Holland. De corporatie heeft een stevige positie in Hoorn en Purmerend; daarnaast is Intermaris actief in een beperkt aantal buitengebieden. Intermaris is financieel gezond en voert een ambitieuze investeringskalender uit. Intermaris bezit en beheert circa 17.400 sociale huurwoningen en overige verhuureenheden. Intermaris kent een duidelijke visie. Zie voor informatie de website: https://www.intermaris.nl/over-intermaris/publicaties.

Forse ambities en investeringen

Intermaris investeert. Intermaris heeft de ambitie in de prestatieafspraken met de gemeenten verankerd. Naast een forse onderhoudsbegroting (variërend van 16–22 miljoen euro per jaar) investeert Intermaris projectmatig in renovatie en nieuwbouw (circa 70-90 miljoen euro op jaarbasis).

Financiële kengetallen 2019

 

Balanstotaal

€ 2.4 miljard

Operationeel resultaat

€ 32.5 miljoen

Resultaat

€ 337.3 miljoen


Krachtige organisatie

Intermaris bedient haar klanten vanuit vestigingen in Hoorn en Purmerend met circa 170 medewerkers (150 fte). Intermaris geeft op een duurzame en maatschappelijk verbonden manier invulling aan de volkshuisvestelijke taak, zodat mensen met een laag inkomen betaalbaar kunnen blijven wonen. Om de kwaliteit van de woningvoorraad hoog te houden blijft de organisatie investeren. Dit vraagt om een solide organisatie, efficiency, doelgerichtheid en betrokkenheid. Daarbij tellen we de nuchtere Noord-Hollandse waarden als hard werken, eerlijkheid en menselijke maat. Intermaris speelt actief in op klantwensen en op innovatiemogelijkheden op het terrein van duurzaamheid en bijvoorbeeld digitale dienstverlening.

Externe ontwikkelingen

De omgeving waarin Intermaris werkt verandert voortdurend. De overheid verwacht de komende jaren een forse bijdrage van woningcorporaties ten aanzien van de energietransitie. Eerder heeft de overheid maatregelen getroffen met het oog op meer marktwerking op de woningmarkt en het terugbrengen van focus op de kerntaken. Het marktaandeel van corporaties is daarmee op de woningmarkt afgebakend. Corporaties worden ook geconfronteerd met forse heffingen en – met name op financieel gebied – indringende regelgeving. Op het gebied van wonen en zorg, voor ouderen en bijzondere doelgroepen, verwacht de overheid juist meer van corporaties.

Governance

Intermaris heeft haar governance structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Met een Raad van Commissarissen en een bestuur, gevormd door één statutair directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder vormt met twee directeuren het directieteam.

Interne organisatie en cultuur ingrijpend veranderd
Intermaris heeft de laatste jaren intern een grote verandering doorgemaakt. Onder leiding van Cees Tip (bestuurder) en beide directeuren – Judith Korse (Financiën & Bedrijfsvoering) en Han Leurink (Wonen & Vastgoed) – is de organisatie op vele fronten robuuster geworden en strategisch versterkt. Bovendien kent Intermaris een prettige open cultuur en een positieve mindset.

Formele kaders
De Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties vormen een belangrijke leidraad voor Intermaris en bieden kaders bij de wijze van toezicht en verantwoording. De taken van de Raad van Commissarissen en het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en zijn verder uitgewerkt in reglementen. De geldende statuten en de reglementen van het bestuur en de RvC zijn terug te vinden op www.intermaris.nl.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van Intermaris en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Commissarissen telt zes leden (van wie twee op voordracht van de huurdersorganisaties). Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk. De Raad is vanuit meerdere opzichten divers in zijn samenstelling. Commissarissen hebben uiteraard affiniteit met de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties en in het bijzonder interesse in de regionale uitdagingen waar Intermaris voor staat.

De Raad van Commissarissen kent drie kerncommissies met een vertegenwoordiging vanuit de Raad: de Auditcommissie, de Commissie Wonen & Vastgoed en de Commissie Governance & Remuneratie. Deze commissies hebben hun eigen reglement en vergaderstructuren. De relatie van de Raad met het bestuur is vastgelegd in het bestuursreglement. De Raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit Ben Spelbos (huidige commissievoorzitter) en Annelinda van Eck (lid). De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar. De zittingstermijn van Ben Spelbos loopt af per 1 juli 2021.

De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen als het gaat om (citaat uit commissiereglement):
a. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op het Bestuur met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico’s op het gebied van treasury en fiscaliteit en toezicht op de werking van de interne gedragscodes zoals de integriteitscode en de klokkenluidersregeling;

b. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de financiële informatieverschaffing door de Stichting, waaronder keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake;

c. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de concern controller en de externe accountant;

d. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;

e. het adviseren van de RvC omtrent de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;

f. het adviseren van de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant tezamen met het Bestuur overeenkomstig artikel 17 van het reglement van de RvC;

g. het adviseren in de zin van klankbordfunctie van het Bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden;

h. de controle op de jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de Stichting;

i. de controle op de jaarlijkse melding van de externe accountant inzake zijn voor de Stichting verrichte werkzaamheden anders dan controle werkzaamheden.

Tijdsbeslag

De voltallige Raad van Commissarissen vergadert (onder normale omstandigheden) circa 6 keer per jaar met het voltallige bestuur /directie. De jaarlijkse zelfevaluatie vindt op een afzonderlijke datum plaats. Op reguliere basis (1 à 2 maal per jaar) vindt overleg plaats tussen een vertegenwoordiging uit de Raad van Commissarissen met de huurdersorganisaties en met de ondernemingsraad. Daarnaast dient tevens ruimte te bestaan om informeel te kunnen klankborden. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de Raad van Commissarissen – zoals hiervoor beschreven – extra tijdsbeslag met zich mee, evenals het volgen van opleidingen in het kader van permanente educatie en het deelnemen aan de voor- en najaarsconferentie. De Raad organiseert twee keer per jaar een werkbezoek aan actuele ontwikkelingen in buurten, wijken en projecten.

Vacature commissaris met financieel profiel

Eind juni 2021 bereikt Ben Spelbos – de huidige voorzitter van de Auditcommissie – de maximale benoemingstermijn van acht jaar. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een commissaris met een financieel profiel, waarvoor de werving in de loop van het najaar 2020 start.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden