Governance, statuten en reglementen

We nemen onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid serieus en leggen daar ook graag verantwoording over af aan onze stakeholders. Intermaris toetst haar prestaties doorlopend en stemt het beleid continu af op wetgeving en actuele ontwikkelingen.

Het belang van corporate governance

Intermaris vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) belangrijk. Wij zijn aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Voor leden van Aedes geldt de Governancecode Woningcorporaties. Deze code omvat principes en bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Zaken die wij uiterst belangrijk vinden.

Wat betekent dit?

Genoemde code gaat uit van het principe 'pas toe of leg uit'. Dit betekent dat beargumenteerd afwijken mogelijk is. De enige afwijking bij Intermaris is de benoemingstermijn van de bestuurders. De Governancecode Woningcorporaties adviseert bestuurders voor maximaal vier jaar te benoemen. Onze Raad van Commissarissen kiest hier niet voor, omdat een tweetal bestuurders is benoemd vóór de invoering van de code.

Meer informatie

Visitatie

Een belangrijk instrument voor het toezicht in de sociale huursector is de zogenaamde visitatie. Dit is een onafhankelijk en eenduidig onderzoek naar de maatschappelijke prestaties van een corporatie. Hiervoor is een methodiek vastgesteld. Ook Intermaris laat zich visiteren. Hieronder vindt u het laatste visitatierapport, kort samengevat in een afbeelding. Klik op de afbeelding om het volledige rapport te lezen. De rapporten zijn openbaar en ook te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

Verantwoordingsdocumenten, zoals onze jaarverslagen en volkshuisvestingsverslagen vindt u hier.

Deel deze pagina